وان يكاد برجسته

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :444

ابعاد به سانت : 38*69
ابعاد به گره : 255*455
تعداد رنگ :40
تعداد مقاط : 9.67
تعداد ابریشم :5

موجودی :تماس با شرکت
قیمت : 12,090,000 ریال