گل شوریده

معرفی اجمالی محصول


کد فرش :273

ابعاد به گره : 200*300
ابعاد به سانت:30*45
تعدادرنگ:58 رنگ
تعدادمقاط:6
تعداد ابریشم:5

موجودی:منفيقیمت : 11,190,000 ریال