شکوفه بهاری

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :274

ابعاد به گره : 250*378
ابعاد به سانت:38*57
تعدادرنگ:67
تعدادمقاط:7.8
تعداد ابریشم:6

موجودی:منفيقیمت : 13,680,000 ریال