وان یکاد پوستی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 46
تعداد رنگ : 29
تعداد مقاط : 17.5
تعداد ابریشم : 1

موجودی :مثبت

قیمت : 18,750,000 ریال