گلباران

معرفی اجمالی محصول


​کد فرش :302

ابعاد به گره : 271*384
ابعاد به سانت:41*58
تعدادرنگ:71
تعدادمقاط:8.7
تعداد ابریشم:7

موجودی:منفيقیمت : 16,060,000 ریال