وان یکاد کاشی

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 76
تعداد رنگ : 35
تعداد مقاط : 9.2
بدون تضمین خرید
تعداد ابریشم : 3

موجودی :منفي

قیمت : 17,160,000 ریال