وان یکاد جام

معرفی اجمالی محصول


کد فرش : 75
تعداد رنگ : 27
 تعداد مقاط : 9.5
تعداد ابریشم : 4

موجودی : منفي
قیمت : 14,130,000 ریال